Lejebetingelser

1.       Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse til og med den dag, det bringes tilbage til vores adresse, begge dage medregnet.

2.       Lejen beregnes pr. påbegyndt dag af max. 8 timer gældende fra den dag materiellet forlader vor adresse til og med den dag det er retur på vores adresse. Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag. Der regnes normalt med 5-dages uge, dog beregnes bl.a. følgende som 7- dages uge: pumper, varmeovne, kondenstørrere, køre-/jernplader, trafikregulerings-/afspærringsmateriel samt diverse tilbehør til dette materiel. Undtaget er endvidere skurvognsmateriel, containere samt toiletmateriel, hvor minimumlejeperioden er 1 måned. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.

3.       Lejemålet gælder ab vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for transportudgiften i forbindelse med lejemålene. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.

4.       I lejeafgiften er ikke indbefattet forbrugsmaterialer så som: brændstof, skærpning af bor og mejsler, diamantklinger m.m.

5.       Det lejede materiel leveres af JM Trykluft i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning.

6.       Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. Smøreolie til motordrevet materiel og køleolie til kompressorenheder må kun benyttes de af os angivne olietyper.

7.       Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af JM Trykluft eller afleveret retur på vor plads samt under hele lejemålet. JM Trykluft garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres på vor fabrik eller på et af os anvist værksted.

8.       Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vor adresse, finder eftersyn sted, og evt. reparationer debiteres lejer + den daglige lejeafgift for materiellet pr. “liggedag”. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring, fjernelse af graffiti og sandblæsning/lakering.

9.       JM Trykluft er ikke ansvarlig for personskade, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af JM Trykluft eller andre, som JM Trykluft har ansvaret for.

10.      JM Trykluft er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af JM Trykluft eller andre, som JM Trykluft har ansvaret for.

11.      JM Trykluft er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af JM Trykluft eller andre, som JM Trykluft har ansvaret for.

12.      I den udstrækning JM Trykluft måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde JM Trykluft skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående punkter. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underretten den anden herom. JM Trykluft og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget at materiellet.

13.      I intet tilfælde er JM Trykluft er ansvarlig for drifts-tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

14.      Ovenstående begrænsninger i JM Trykluft’ ansvar gælder ikke, hvis JM Trykluft har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

15.      JM Trykluft påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode, lejemålet varer.

16.      På lejemålet ydes ingen kredit, dog for JM Trykluft bekendte: 14 dage fra fakturadato.

17.      Det lejede materiel er kaskoforsikret af JM Trykluft under hele udlejningsperioden. Jfr. dog punkt 3. Selvrisiko påhviler lejer (se uddrag af forsikringsbetingelser nederst).

18.      Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at materiellet anbringes således, at det ikke indsuger sand/støv eller andet, der kan beskadige materiellet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debiterer lejer for skader, der måtte være opstået som følge heraf.

19.      Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp.

20.      Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

21.      Alle priser er ekskl. moms, forbrug og forsikring.

22.      Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl.

23.      Evt. tvister anlægges ved retten i Århus.

24.      Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel er strafbart og vil medføre politianmeldelse.

25.      Denne prisliste annullerer alle tidligere prislister.

——

Forsikringsbetingelser (uddrag):

Forsikringen dækker beskadigelse af lejede maskiner, som befinder sig indenfor EU, Schweitz og EØS-landene ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst udefra kommende årsag, med følgende nedenstående undtagelser jf. punktet ”Skader som ikke erstattes”: Da forsikringen ikke dækker beskadigelse af lejede maskiner, som befinder sig udenfor EU, Schweitz og EØS-landene, opfordres lejer til, at tegne særskilt forsikring for udlejet materiel, der befinder sig udenfor EU, Schweitz og EØS-landene.

Skader, som ikke erstattes:

Beskadigelse, der alene rammer olie og kølemedier.

Skade, der alene rammer glas, porcelæn, drivremme, tovværk, bånd, slanger, kabler, wirer eller andre sådanne dele som fra tid til anden normalt fordrer udskiftning.

Beskadigelse, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed.

Beskadigelse, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last.

Beskadigelse, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion.

Skade, der skyldes normal afprøvning af en kran er medforsikret, forudsat at afprøvningen foretages i henhold til de af myndighederne givne forskrifter.

Beskadigelse for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov. Dersom et sådant ansvar afvises og skaden i øvrigt er erstatningsberettiget under denne police, vil selskabet betale erstatning, og derefter være berettiget til enhver erstatning der senere opnås fra leverandør, reparatør eller transportør.

Bøder for forsinkelser eller manglende levering, krav i forbindelse med garanti for arbejdsudførelse, ydeevne eller kvalitet, driftstab af enhver art eller andet indirekte tab eller ansvar.

Forsikringen dækker ikke ombord i skibe og andre søfartøjer. Denne undtagelse gælder dog ikke, når de forsikrede genstande transporteres af offentlige færger og lignende.

Forsikringen dækker ikke transport udenfor Danmarks grænser. Grønland og Færøerne hører i denne sammenhæng ikke til Danmark. På den baggrund opfordres lejer til, at tegne særskilt forsikring for transporter udenfor Danmarks grænser.

Tyveri af og hærværk på det udlejede skal af lejer anmeldes til JM Trykluft og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Lejemålet fortsætter indtil JM Trykluft har modtaget politianmeldelse.

Andre skader på det lejede skal ligeledes anmeldes til JM Trykluft indenfor 24 timer efter hændelsen.

Indregistrerede arbejdsmaskiner er tillige forsikret på fællespolice for motorkøretøjer. Policen omfatter sædvanlig ansvarsforsikring, kasko- og brandforsikring.

Uindregistrerede selvkørende arbejdsmaskiner er ansvarsforsikrede, når de er i brug som køretøj.

Forsikringen omfatter ikke skader, der sker når arbejdsmaskinen er i brug som arbejdsredskab.

Selvrisiko:

Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materiellets nyværdi således:

0-15.000                   2.500 kr.
15.000-75.000         8.000 kr.
75.000-200.000     14.000 kr.
200.000-500.000   24.000 kr.
500.000-750.000   28.000 kr.
750.000-                 40.000 kr.

Flere forsikringsbegivenheder på samme maskine kan udløse flere selvrisici.

Forbehold:

Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Præmie:

Der opkræves 4,9 % af den i prislisten gældende lejepris.

Ansvarsskader (motoransvar):

Selvrisiko                 10.000 kr.